Wyceny i modelowanie

Wycena instrumentów finansowych

Trio Advisory świadczy usługi w zakresie wyceny instrumentów finansowych. Zespół naszych ekspertów posiada zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie w tym obszarze. Wycena instrumentów finansowych wykonywana jest za pomocą zaawansowanych modeli matematycznych oraz statystycznych, dzięki czemu uzyskujemy rzetelne wartości.

Agnieszka Cudna-Ryczer Dyrektor Kontakt
K: +48 516 019 678
Agnieszka Cudna-Ryczer w 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, w roku 2004 sfinalizowała ścieżkę Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości otrzymując certyfikat (Nr 127/R/2004) Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Od 2006 roku konsultant w Grupie Trio Management, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów wycen aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze oraz wycen spółek, wycen majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów wycen aktuarialnych dla kilku grup kapitałowych min. notowanych na GPW.
Lidia Chlebowicz Key Account Manager Kontakt
K: +48 505 195 333

Nasze siedemnastoletnie doświadczenie w zakresie
wyceny instrumentów finansowych obejmuje:

 

  • wyceny obligacji komercyjnych
  • wyceny walutowych instrumentów pochodnych
  • wyceny kontraktów SWAP, CIRS
  • wyceny kredytów
  • wyceny pożyczek
  • wyceny opcji walutowych
  • wyceny instrumentów pochodnych, zamiennych na akcje (w tym oferowane w ramach tzw. programach opcji menedżerskich)

 

Wycena instrumentów finansowych wykonywana jest najczęściej na potrzeby transakcji i rozliczenia pomiędzy podmiotami, na potrzeby księgowe, negocjacji oraz na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych.

Wycena obligacji

 

Obligacja (klasyczna, tradycyjna) jest papierem wartościowym, który poświadcza wierzytelność, obejmującą zobowiązanie dłużne emitenta wobec jej właściciela na określoną sumę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych terminach, może również zawierać zobowiązanie emitenta do spełnienia określonego świadczenia niepieniężnego.

 
Wycen obligacji dokonujemy zgodnie z:

  • regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674, zmienione w 2004 roku – Dz. U. nr 31 poz. 266);
  • przepisami Ustawy o rachunkowości oraz wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w szczególności MSR32 (Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja), MSR39 (Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena)
  • najlepszym standardem rynkowym wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

 

Kluczową rolę przy wycenie instrumentów finansowych odgrywają zasady ich klasyfikacji. Zgodnie z ustawą o rachunkowości instrumenty finansowe dzieli się na krótko- i długoterminowe. Podział ten ma pomóc w wycenie i prezentacji instrumentów finansowych w bilansie. Rozporządzenie dzieli instrumenty na 4 grupy w zależności do ich przeznaczenia, narzucając dla każdej kategorii sposób wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych. Klasyfikacja ta uzupełnia podział wynikający z ustawy i wyróżnia się w niej: 1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 2) pożyczki udzielone i należności własne, 3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

 


Zamów ofertę na wycenę instrumentów finansowych

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.