Wyceny i modelowanie

Wycena obligacji

 

Obligacja (klasyczna, tradycyjna) jest papierem wartościowym, który poświadcza wierzytelność, obejmującą zobowiązanie dłużne emitenta wobec jej właściciela na określoną sumę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych terminach, może również zawierać zobowiązanie emitenta do spełnienia określonego świadczenia niepieniężnego.

 
Wycen obligacji dokonujemy zgodnie z:

  • regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674, zmienione w 2004 roku – Dz. U. nr 31 poz. 266);
  • przepisami Ustawy o rachunkowości oraz wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w szczególności MSR32 (Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja), MSR39 (Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena)
  • najlepszym standardem rynkowym wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

 

Kluczową rolę przy wycenie instrumentów finansowych odgrywają zasady ich klasyfikacji. Zgodnie z ustawą o rachunkowości instrumenty finansowe dzieli się na krótko- i długoterminowe. Podział ten ma pomóc w wycenie i prezentacji instrumentów finansowych w bilansie. Rozporządzenie dzieli instrumenty na 4 grupy w zależności do ich przeznaczenia, narzucając dla każdej kategorii sposób wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych. Klasyfikacja ta uzupełnia podział wynikający z ustawy i wyróżnia się w niej: 1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 2) pożyczki udzielone i należności własne, 3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

 


Wycena instrumentów finansowych

Trio Advisory świadczy usługi w zakresie wyceny instrumentów finansowych. Zespół naszych ekspertów posiada zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie w tym obszarze. Wycena instrumentów finansowych wykonywana jest za pomocą zaawansowanych modeli matematycznych oraz statystycznych, dzięki czemu uzyskujemy rzetelne wartości.

Agnieszka Cudna-Ryczer Dyrektor Kontakt
K: +48 516 019 678
Agnieszka Cudna-Ryczer w 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, w roku 2004 sfinalizowała ścieżkę Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości otrzymując certyfikat (Nr 127/R/2004) Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Od 2006 roku konsultant w Grupie Trio Management, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów wycen aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze oraz wycen spółek, wycen majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów wycen aktuarialnych dla kilku grup kapitałowych min. notowanych na GPW.
Lidia Chlebowicz Key Account Manager Kontakt
K: +48 505 195 333

Nasze piętnastoletnie doświadczenie w zakresie
wyceny instrumentów finansowych obejmuje:

 

  • wyceny obligacji komercyjnych
  • wyceny walutowych instrumentów pochodnych
  • wyceny kontraktów SWAP, CIRS
  • wyceny kredytów
  • wyceny pożyczek
  • wyceny opcji walutowych
  • wyceny instrumentów pochodnych, zamiennych na akcje (w tym oferowane w ramach tzw. programach opcji menedżerskich)

 

Wycena instrumentów finansowych wykonywana jest najczęściej na potrzeby transakcji i rozliczenia pomiędzy podmiotami, na potrzeby księgowe, negocjacji oraz na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych.

Zamów ofertę na wycenę instrumentów finansowych

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.