Wyceny i modelowanie

Wycena spółki i zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Trio Advisory znajduje się w czołówce firm z rynku wycen spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. Nasza firma stosuje się do standardów obowiązujących zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Ze względu na poufny charakter informacji niezbędnych do realizacji projektu wyceny spółki, przestrzegamy wewnętrznych procedur bezpieczeństwa. Dzięki temu dane przekazywane przez Klientów są doskonale chronione. Wycena spółki ma za zadanie dostarczyć klientowi rzetelnej informacji o przedmiocie wyceny przygotowanej przez niezależną firmę jaką jest Trio Advisory Sp. z o.o.

Agnieszka Cudna-Ryczer Dyrektor Kontakt
K: +48 516 019 678
Agnieszka Cudna-Ryczer w 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, w roku 2004 sfinalizowała ścieżkę Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości otrzymując certyfikat (Nr 127/R/2004) Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Od 2006 roku konsultant w Grupie Trio Management, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów wycen aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze oraz wycen spółek, wycen majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów wycen aktuarialnych dla kilku grup kapitałowych min. notowanych na GPW.
Lidia Chlebowicz Key Account Manager Kontakt
K: +48 505 195 333

Klienci zapraszają nas do współpracy,
gdy potrzebują wyceny spółki w związku z:

 

  • przeprowadzeniem transakcji – np. wycena spółki w przypadku przejęcia lub sprzedaży spółek, ustalenia struktury kapitałowej
  • wydzieleniem lub sprzedażą części przedsiębiorstwa
  • przekształceniem przedsiębiorstwa (zmiany formy prawnej)
  • procesem zdobywania finansowania (podwyższenie kapitału lub zaciągnięcie długu)
  • zawarciem ubezpieczenia
  • prywatyzacją przedsiębiorstw
  • określeniem parytetu wymiany – m.in. przygotowania planu połączenia lub wyceny wkładów niepieniężnych
  • alokacją ceny zakupu (ang. purchase price allocation)

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA – METODOLOGIA

Nasza dotychczasowa praktyka pozwala na wysnucie wniosku, iż nie ma jednej uniwersalnej metody na wycenę przedsiębiorstwa. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie – bierzemy pod uwagę charakter działalności, wielkości firmy, branżę, wyniki finansowe oraz szanse rozwoju, a także cel wyceny oraz indywidualne preferencje Klienta. Po każdorazowej analizie sytuacji rynkowej i finansowej rekomendujemy Klientowi dokonanie wyceny przedsiębiorstwa jedną bądź kilkoma metodami.

 
Wycena przedsiębiorstwa najczęściej wykonywana jest za pomocą poniższych metod:
 

METODA DOCHODOWA (zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF Discounted Cash Flow)


W metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych wartość przedmiotu wyceny zostaje ustalona na podstawie oczekiwanych, przyszłych korzyści ekonomicznych wynikających z posiadania przedmiotu wyceny. Korzyści te są wyrażone, jako strumień dochodów. Podstawą zastosowania metody dochodowej jest przypisanie przedmiotowi wyceny strumienia dochodów. Wartość przedsiębiorstwa, w przypadku wyceny metodą zdyskontowanych strumieni przyszłych przepływów pieniężnych, jest sumą dwóch elementów składowych:

 

  • bieżącej wartości netto przyszłych przepływów pieniężnych, określonych, jako wolne strumienie pieniężne dla właścicieli generowane przez przedsiębiorstwo w okresie objętym projekcjami,
  • wartości rezydualnej przedsiębiorstwa, będącej zdyskontowaną na dzień wyceny wartością przedsiębiorstwa, wynikającą z działalności prowadzonej po okresie objętym projekcjami.

 

METODA PORÓWNAWCZA (mnożnikowa)


Metoda ta może być oparta na mnożnikach wartości porównywalnych spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych, bądź na transakcjach kupna/sprzedaży podmiotu podobnego do przedmiotu wyceny na rynku prywatnym, dokonanych w okresie możliwie bliskim w stosunku do daty wyceny.

 

Wycena metodą porównywalnych spółek giełdowych polega na ustaleniu mnożników wartości na podstawie cen akcji wybranych przedsiębiorstw notowanych na giełdach papierów wartościowych, a następnie na zastosowaniu tych mnożników do odpowiednich danych finansowych wycenianego podmiotu.

 

Zakres wartości kapitałów otrzymany przy wykorzystaniu tej metody jest wyceną mniejszościowych pakietów udziałów przedsiębiorstwa, przy założeniu ich płynności. Dla celów ustalenia wartości większościowych pakietów konieczne jest skorygowanie wyceny o takie czynniki jak stopień kontroli nad przedsiębiorstwem uzyskiwany przez kupującego w wyniku nabycia udziałów czy ich płynność.

Przy doborze przedsiębiorstw porównywalnych należy uwzględnić charakter ich działalności, dotychczas osiągane wyniki finansowe oraz perspektywy dotyczące rozwoju i generowania wartości dla właścicieli w przyszłości.

 

W przypadku użycia tej metody na rynku prywatnym należy ustalić mnożniki na podstawie wartości wybranych transakcji, a następnie na zastosowaniu tych mnożników do odpowiednich danych finansowych wycenianego podmiotu.

 

Punktem wyjścia metody jest wybór transakcji, których charakterystyka jest jak najbardziej zbliżona do struktury transakcji, na potrzeby, której dokonywana jest wycena, oraz wyselekcjonowanie takich transakcji, których przedmiotem były podmioty porównywalne z przedmiotem wyceny.


 

METODA MAJĄTKOWA (skorygowanych aktywów netto)


W metodzie skorygowanych aktywów netto wartość przedmiotu wyceny jest ustalana w oparciu o wynikające ze sprawozdania finansowego wartości aktywów oraz zobowiązań, z uwzględnieniem korekt w obszarach gdzie występują różnice między wartością księgową a wartością ekonomiczną. 

Efektem końcowym z wyceny przedsiębiorstwa jest raport, który zawiera wszystkie informacje związane z procesem wyceny, w tym: prognozy sprawozdań finansowych spółki, przyjętą metodologię oraz kluczowe założenia przyjęte do wyceny, a także podsumowanie wyników wyceny spółki. Nasi eksperci są dostępni dla Państwa na każdym etapie projektu i chętnie udzielają dodatkowych konsultacji oraz wyjaśnień odnośnie wykonywanej wyceny.

Wycena firmy – dlaczego Trio Advisory?

 
Wycena firmy, to przede wszystkim określenie faktycznej wartości przedsiębiorstwa, dzięki określonym metodom oraz przy wykorzystaniu danych finansowych i informacji o firmie. Im bardziej rzetelna będzie wycena, tym lepsza będzie pozycja wyjściowa przedsiębiorstwa na przykład w przypadku transakcji sprzedaży.
 

Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza ekspertów Trio Advisory dają Państwu gwarancję rzetelnej wyceny firmy. Indywidualne podejście do każdego projektu, a także optymalne dostosowanie parametrów modelu wyceny do oczekiwań Klienta oraz celu wyceny pozwala otrzymać wiarygodne wyniki odzwierciedlające realną wartość firmy.
 

Eksperci Trio Advisory są dostępni dla Państwa na każdym etapie trwania projektu wyceny, wstępne wyniki zawsze konsultowane są z Klientem tak, aby ostateczny raport z wyceny firmy w pełni i rzetelnie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Zamów ofertę na wycenę spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.