Wyceny i modelowanie

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych to wycena praw majątkowych nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, nadających się do wykorzystania gospodarczego, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od identyfikacji wartości, które podlegają wycenie. Kolejnym etapem jest zebranie wszelkich informacji niezbędnych do wykonania wyceny. Następnie eksperci Trio Advisory poddają analizie dane oraz czynniki mające wpływ na wysokości wyceny. Na każdym etapie procesu Klient ma możliwość kontaktu z analitykiem oraz konsultacji wstępnych wyników. Finalnym efektem jest raport z wyceny zawierający: szczegółowy opis przebiegu procesu wyceny, metody, za pomocą których została wykonana wycena oraz prezentację wyniku wyceny.

Agnieszka Cudna-Ryczer Dyrektor Kontakt
K: +48 516 019 678
Agnieszka Cudna-Ryczer w 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, w roku 2004 sfinalizowała ścieżkę Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości otrzymując certyfikat (Nr 127/R/2004) Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Od 2006 roku konsultant w Grupie Trio Management, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów wycen aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze oraz wycen spółek, wycen majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów wycen aktuarialnych dla kilku grup kapitałowych min. notowanych na GPW.
Lidia Chlebowicz Key Account Manager Kontakt
K: +48 505 195 333

W ramach wyceny wartości niematerialnych
i prawnych oferujemy:

 

 

 • wycenę marki i znaku towarowego
 • wycenę patentów, licencji
 • wycenę elementów kapitału intelektualnego
 • wycenę know-how
 • wycenę relacji z odbiorcami i dostawcami (bazy danych)
 • wycenę prac badawczo-rozwojowych
 • wycenę oprogramowania

 

Efektem przeprowadzonej wyceny wartości niematerialnych i prawnych jest raport, który zawiera wszystkie informacje związane z procesem wyceny (w tym przyjętą metodologię) oraz analizę i wnioski z niej płynące. Nasi eksperci są dostępni dla Państwa na każdym etapie projektu i chętnie udzielają dodatkowych konsultacji oraz wyjaśnień odnośnie wykonywanej wyceny.

Wycena marki lub znaku towarowego

Marka oraz znak towarowy stanowią bardzo istotną wartość dla przedsiębiorstwa. Często są one czynnikiem, który w głównej mierze decyduje o finansowym sukcesie firmy. Dzięki nim przedsiębiorstwo buduje rozpoznawalność swoich produktów oraz firmy.

Wycena marki, jak również wycena znaku towarowego wykorzystywana jest m.in.:

 • na potrzeby sprzedaży – samego znaku, jak również całości przedsiębiorstwa,
 • na potrzeby aportu marki i znaku towarowego do innego przedsiębiorstwa,
 • jako zabezpieczenie np. kredytu, pożyczki,
 • przy przekształceniach formy prawnej,
 • na potrzeby sprzedaży umów licencyjnych,
 • na potrzeby decyzji zarządczych,
 • na inne potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa.

 

Proces dokonywania wyceny marki oraz wyceny znaku towarowego przebiega zazwyczaj w kilku etapach. Na początku należy ustalić, w jakim celu wykonywana jest wycena oraz co stanowi przedmiot wyceny. Kolejnym krokiem jest zgromadzenie danych niezbędnych do wykonania wyceny oraz ich dogłębna analiza. Następnie analitycy sporządzają model wyceny oraz przedstawiają Państwu wstępne wyniki wyceny. Na tym etapie nasi specjaliści są gotowi odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania pojawiające się w trakcie projektu, jak również udzielą wyjaśnień i konsultacji związanych z wynikiem wyceny znaku towarowego lub marki. Efektem finalnym projektu jest raport z przeprowadzonej wyceny.

Wycena marki lub znaku towarowego może być wykonana z pomocą poniższych metod:

 • metody kosztowej
 • metody przychodowej
 • metody rynkowej (porównawczej)
 • metody opłat licencyjnych
 • metody korzyści ekonomicznych

 


Wycena patentów i licencji

Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy z wynalazku bądź technologii przez określony czas na terytorium danego państwa. W Polsce zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej maksymalny czas ochrony patentowej wynosi 20 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

 

Taka definicja określa kilka ważnych założeń koniecznych dla procesu wyceny patentu. Istotnym czynnikiem jest to, iż ochrona patentowa obowiązuje tylko na terenie kraju, gdzie został przyznany patent. Terytorialny charakter ochrony sprawia, że podmioty trzecie na danym obszarze nie mogą czerpać korzyści z tytułu korzystania z wynalazku, czy technologii. Dlatego przy wycenie patentów należy brać pod uwagę fakt, iż korzyści z tytułu opatentowanego wynalazku będą uzyskiwane jedynie na terytorium ochrony patentowej. Ochrona patentowa jest poza tym ograniczona czasowo, a jej przedłużanie wiąże się z ponoszeniem kosztów, których wysokość uzależniona jest od specyfiki danego kraju. Kolejną istotną kwestią jest siła ochrony wynalazku, która ściśle związana jest z zastrzeżeniami patentowym wyznaczającymi zakres przedmiotowy prawa patentowego. Wynalazek będzie chroniony przed wpływem konkurencji, jednak nawet najmocniejsza ochrona patentowa nie zagwarantuje monopolistycznej pozycji przez cały czas ochrony. W związku z tym wycena patentów powinna być oparta o szczegółową analizę konkurencji oraz jej oddziaływania na wyceniany wynalazek, czy technologię.

 

Patentowanie oraz zarządzanie własnością intelektualną stanowi bardzo ważny element procesu tworzenia innowacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom twórców wynalazków i nowych technologii oferujemy profesjonalne usługi w zakresie wyceny patentów.

 


Wycena oprogramowania

Firma Trio Advisory świadczy usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych, w których zawiera się wycena oprogramowania. Programy komputerowe zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, gdyż mogą być przedmiotem autorskich praw majątkowych i licencji. W związku z tym oprogramowanie traktowane jest jako pozyskanie (np. w drodze zakupu, darowizny, czy aportu) do niego autorskich praw majątkowych lub licencji na użytkowanie.

 
Wycena oprogramowania najczęściej potrzebna jest do:

 • wykonania transakcji kupna/sprzedaży zarówno samego oprogramowania, jak i firmy będącej jego właścicielem;
 • na potrzeby aportu oprogramowania do innego przedsiębiorstwa;
 • pozyskania źródeł finansowania;
 • na inne potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa.

 
Wyceny oprogramowania mogą zostać wykonane za pomocą kilku metod takich jak

 • metoda dochodowa,
 • metoda kosztowa,
 • metoda rynkowa.

 

Wybór metody zależy przede wszystkim od celu wyceny oraz charakterystyki danego oprogramowania. Najczęściej stosowaną metodą wyceny oprogramowania jest metoda dochodowa, według której wartość to suma pożytków wynikających z wykorzystania i posiadania danego oprogramowania. Daje ona też możliwość uwzględnienia w wycenie aspektów taki jak uwarunkowania gospodarcze oraz nakłady inwestycyjne poczynione przez właściciela.

 

Zamów ofertę na wycenę wartości niematerialnych i prawnych

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.